Detaljplanearbete - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

 • Detaljplaner visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, läs mer på följande sida hur detaljplaner fungerar.
 • På denna sida finner du de detaljplanerna som vi just nu arbetar med.
 • Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de detaljplaner som är på samråd eller granskning.
 • Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhallsbyggnad@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING.
 • Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
 • Alla gällande detaljplaner kan du hitta i följande digitala karta.länk till annan webbplats

Filsbäck 2:135 - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett s k HVB-hem (hem för vård eller boende) på fastigheten Filsbäck 2:135. Markanvändningen föreslås att ändras från daghem till mark avsedd för bostad och vård. Ändringen innebär inte någon större yttre förändring av befintlig byggnad då anpassning för planerad verksamhet sker invändigt. Byggnad och tomt iordningsställs för vård/boende till 6-8 ungdomar med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik i åldern 12 – 18 år.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Förslag till detaljplan för fastigheten Filsbäck 2:135 (f d Bojen fritidshem) har varit föremål för granskning och har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för antagandeprövning i kommunfullmäktigemöte den 26 april 2021.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengtgoran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Liden 2:4 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med är att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering med flerbostadshus i en högre byggnadshöjd. I samband med detaljplan möjliggörs det för en spridningskorridor för ädellövträd i planområdets sydöstra del. Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Infarten till planområdet och det befintliga flerbostads-området nordväst om planområdet överförs till fastigheten Liden 2:4.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Samrådet för Liden 2:4 genomfördes under våren 2019. Detaljplanen arbetas nu om.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengtgoran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Majåker etapp IV - Granskning

Syfte och huvuddrag

Ändringen av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) syftar till att förändra planbestämmelserna inom kvarteret Krusmyntan till att möjliggöra en större byggrätt och att säkerställa att karaktären av befintlig bebyggelse och närmiljö behålls. Ändringen av detaljplan förändras inte för planområdets övriga kvarter.

Planeringsskede

Förslag ändring av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) är föremål för granskning mellan 25 februari och 14 mars 2021. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 Lidköping eller samhallsbyggnad@lidkoping.se senast den 14 mars 2021.

Handläggare

Henrik Olsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, henrik.olsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Råda 4:10 m.fl. - Granskning

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade seniorbostäder. Befintliga radhuslängor kommer att rivas och ersättas med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innefattar:

 • förtätning av bostadsbebyggelse (cirka 75 nya lägenheter) på redan i anspråkstagen mark,
 • bestämmelser gällande bostadsbebyggelsens placering, utförande och utformning för att ansluta till befintlig kulturmiljö och landskapsbild,
 • bestämmelser gällande utemiljöns innehåll och utformning,
 • säkerställande av delar av befintliga bevarandevärda träd,
 • omdragning av delar av kvartersgata som blir en gemensamhetsanläggning för Bräddegårdens äldreboende och ny fastighet,
 • omdragning och flytt av delar av befintliga ledningar,
 • säkerställande av markens tillgänglighet för allmänna ledningar och marköverlåtelser mellan kommunala och enskilda fastigheter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en kartalänk till annan webbplats

Planeringsskede

Förslag av detaljplan Råda 4:10 m.fl., är föremål för granskning mellan 4 mars och 21 mars 2021. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 Lidköping eller samhallsbyggnad@lidkoping.se senast den 21 mars 2021.

Handläggare

Henrik Olsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, henrik.olsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Skäran med flera - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder med cirka 350 lägenheter, ett parkeringshus och i markplan viss del centrumverksamhet som till exempel kontor, kafé och samlingslokal. Förslaget innebär att nuvarande tre hyreshus rivs.

Planförslaget innehåller:

 • Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägen­heter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse.
 • Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
 • Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och cykel.
 • Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
 • Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av Hästhagsvägen.
 • Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden.
 • Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
 • Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
 • Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen är föremål för samråd mellan 4 mars och 2 april 2021. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 2 april 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
DagvattenutredningPDF
Geoteknisk utredningPDF
RiskutredningPDF
TrafikbullerutredningPDF
VibrationsutredningPDF

Stacken - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kvarteret Stacken, Lidköpings tätort. Bakgrunden till planläggningen är att nuvarande detaljplan har en begränsad byggrätt där bebyggelse endast tillåts utmed gata i kvarterets ytterkanter. Eftersom byggrätten är smal i förhållande till tomterna innebär detta svårigheter att bebygga tomterna på ett ändamålsenligt sätt med garage och uterum med mera. Exploateringsgraden föreslås bli likvärdig den tidigare, men byggrätten föreslås kunna nyttjas över en större del av tomten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen för kvarteret Stacken har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 2 mars 2021. Planförslaget vinner laga kraft tre veckor efter det att nämndens beslut har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla så tillvida ingen överklagar beslutet.

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Sävare 19:1 m fl, del av, Vinninga trädgårdsby - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av tätorten Vinninga genom att pröva lämpligheten för bostäder och ej störande verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få en karaktär med trädgårdsstaden som förebild som innebär småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer.

Planförslaget innehåller:

 1. Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 2. Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhis­toriskt värde.
 3. Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler ej störande verksamheter samt för besöksanläggningar, till exempel för kul­tur- och idrottsverksamhet.
 4. Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation och plats för damm och ytor för fördröjning av dagvatten.
 5. Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopp­las med omgivande gatunät.
 6. Breddning av industrigatan Maskrosvägen.
 7. Område för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 8. En ombyggnation av anslutningen till Varavägen från planområdet med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och övergång för oskyddade trafikanter.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 3 februari och 26 februari 2021. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har då haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget arbetas nu om inför granskningen.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Tryckbank i Lidan, Västra hamnen i Lidköping – Samråd

Syfte och huvuddrag

I Västra hamnområdet i centrala Lidköping är intentionen enligt gällande fördjupad översiktsplan (Hamnstaden) att en omställning ska ske av markanvändning från industri till t ex verksamheter icke störande för omgivningen.

Kommunen har tagit fram ett förslag som grundar sig på att stabilisera både kaj- och markområden. Förslagets innebär att den äldre kajen ges skredförebyggande åtgärd i form av en längre tryckbank i Lidan.

För kommande planer behöver markens lämplighet prövas vilket innebär att stabiliteten för gata och kajområde måste vara tillfredsställande. Därför har undersökning av stabiliteten utmed Lidan gjorts och det framgick att stabiliteten inte är tillfredställande inom ett kajområde utmed gatan Västra hamnen. Området föreslås ges en stabilitetshöjande åtgärd. Det aktuella området ligger i anslutning till Lidans västra strand inom en kilometer från utloppet i Vänern.

För mer information se ”Samrådsinbjudan” samt ”MKB av vattenverksamhet för tryckbank i Lidan, Västra hamnen i Lidköping”.

Planeringsskede

Lidköpings kommun bjuder här in till ett avgränsningssamråd för en skredförebyggande åtgärd i Lidan, vid Västra hamnen.

Eventuella synpunkter ska senast den 5 mars lämnas skriftligt till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, via epost: samhallsbyggnad@lidkoping.se
eller postadress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING.

Handläggare

Kontakt angående samråd:
Teresia Wengström, konsult Melica
tel: 0730-26 60 25, teresia.wengstrom@melica.se

För mer information kontakta:
Anders Svensson, projekteringsledare, Mark och exploatering
tel: 0510-77 00 00, anders.svensson3@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlaget finns i även utställt i Stadshuset, Skaragatan 8 i Lidköping under samrådstiden.

Tömmen 1, del av - Samråd

Syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en sport- och idrottsanläggning samt att skapa möjligheter att använda området för detaljhandel och icke-störande verksamheter.

Bakgrunden till planläggningen är en stor efterfrågan på mark för att etablera padelhallar. I kommunens markreserv finns få platser som lämpar sig för denna typen av verksamhet i dagsläget.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen är föremål för samråd mellan 9 mars och 30 mars 2021. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 mars 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: