Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att inom kvarteren Sparven, Staren, Strutsen, Syrsan, Trollsländan och del av Tusenfotingen:

 • bekräfta rådande användningsförhållanden,
 • skapa tydliga planhandlingar,
 • möjliggöra en större byggrätt samt att
 • säkerställa befintliga kulturvärden så att befintliga karaktärsdrag behålls.

Karta

Se detaljplaneområdet i en karta Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Beslut om planuppdrag och godkännande inför samråd togs av SBN den 8 mars. Samrådstiden är mellan den 18 mars till den 8 april. Detaljplanen väntas antas i Samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2022.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
Telefon: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 853.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.

Hyveln 1 - Antagande

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att göra det möjligt för en förändrad markanvändning inom fastigheten Hyveln 1 samt att säkerställa inom området utpekade bevarandevärda kulturmiljöer.

Inom fastigheten har en utveckling och förändring genom åren skett av vilken typ av verksamheter som etableras. Bland annat har mindre verksamheter i form av gym, bageri, handel och kontor med flera tillkommit. Detaljplanen föreslås ändras
för att överensstämma med verkliga förhållanden och för att ge ökade möjligheter att utnyttja lokalerna inom fastigheten på ett bättre och mera ändamålsenligt sätt.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 8 mars 2022.

Protokollet har justerats. Nu varar besvärstid fram till och med den 6 april. Om ingen överklagan sker under den tiden kan planen vinna laga kraft.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Kartåsen 1:1 Reningsverket - Antagande

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen möjliggör för byggnation av ett nytt avloppsreningsverk inom ett skogsområde vid Kartåsen/Ekestubben cirka fyra kilometer sydost om Lidköpings centrum. Avloppsreningsverket ska i framtiden rena avloppsvatten från kommunens invånare.

Detaljplanen ska säkra reningsverkets tekniska funktion för rening av spillvatten och möjliggöra för hållbar dagvattenrening inom området. Det finns också utrymme för en eventuell utbyggnad av avloppsreningsverket i framtiden.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Lidköpings kommunfullmäktige kommer att besluta om att anta detaljplanen för reningsverket den 20 juni 2022. Antagandeprocessen startade redan i februari 2018 men beslutet bordlades i kommunstyrelsen eftersom miljötillståndet, för ledningsdragning till och från reningsverket samt utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet i Lidan, inte var klart då.

Nu finns miljötillståndet klart sedan ärendet varit uppe i Mark och miljööverdomstolen som lämnade sin dom den 18 februari 2022 och därför kan detaljplanen nu gå vidare i antagandeprocessen.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Råda 5:1 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd fram till 9 maj 2021. Planen arbetas nu om inför granskning.

Handläggare

Mariette Johnsen, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, mariette.johnsen@lidkoping.se

Planhandlingar

Sannorna 5:1, del av (badhuset) – Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att uppföra ett nytt badhus i anslutning till Framnäsbadet. Ett nytt badhus i området ligger också i linje med att öka attraktiviteten i området tillsammans med ny strandpromenad, vattenpark, långbryggor aktivitetsytor mm som kommer att anläggas i anslutning till Framnäsbadet.

Förslaget med nytt badhus får också ses som en del i ett förverkligande av viljeinriktning för ett framtida Framnäsområde där önskemål finns om att uppföra bostäder, hotell mm som vid ett genomförande gör att staden får en ny attraktiv stadsdel för såväl boende som besökande.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen var utställd för samråd fram till t o m den 6 oktober 2021 och nu arbetas den om inför nästa skede i planprocessen - granskningen. 

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

 Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) - Samråd

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.

Detaljplanen innebär inte att några nya byggrätter för bostäder tillskapas utan syftar i huvudsak till att reglera och befästa redan befintliga förhållanden. Istället är syftet att ge förutsättningar för de fiske- och besöksanknutna verksamheter som redan finns och möjliggöra att dessa kan utvecklas över tid. Bebyggelsen vid fiskeläget på Spikudden regleras i linje med vad som tidigare uttryckts i arrendeavtal och tillhörande bygganvisningar. Lovplikten utökas generellt för den bebyggelse som anses bevarandevärd ur kulturmiljöperspektiv.

Befintlig parkering i öst tillåts att expandera och omfatta ställplatser för husbilar, tömningsstation, toalett med mera. En ny parkering söder om bostadsbebyggelsen etableras för att avlasta befintliga parkeringar under turistsäsong och vid evenemang. Från den nya parkeringen till fiskeläget anläggs en delvis ny gång- och cykelväg.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplanen var utställd för samråd fram till den 8 november 2021 och nu arbetas den om inför nästa skede i planprocessen - granskningen. Granskningen förväntas ske under sommaren 2022. Du som är direkt berörd (sakägare) av planen kommer meddelas när den skickas ut för granskning.

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

 Skäran med flera – Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder med cirka 350 lägenheter, ett parkeringshus och i markplan viss del centrumverksamhet som till exempel kontor, kafé och samlingslokal. Förslaget innebär att nuvarande tre hyreshus rivs.

Planförslaget innehåller:

 • Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägen­heter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse.
 • Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
 • Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och cykel.
 • Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
 • Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av Hästhagsvägen.
 • Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden.
 • Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
 • Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
 • Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Lidköpings kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 oktober 2021. Antagandebeslutet har överklagats och ärendet avgörs nu av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Sävare 19:1 m fl, del av, Vinninga trädgårdsby - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av tätorten Vinninga genom att pröva lämpligheten för bostäder och ej störande verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få en karaktär med trädgårdsstaden som förebild som innebär småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer.

Planförslaget innehåller:

 1. Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 2. Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhis­toriskt värde.
 3. Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler ej störande verksamheter samt för besöksanläggningar, till exempel för kul­tur- och idrottsverksamhet.
 4. Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation och plats för damm och ytor för fördröjning av dagvatten.
 5. Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopp­las med omgivande gatunät.
 6. Breddning av industrigatan Maskrosvägen.
 7. Område för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 8. En ombyggnation av anslutningen till Varavägen från planområdet med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och övergång för oskyddade trafikanter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen som framgår på sidan 3.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Lidköpings kommunfullmäktige antog detaljplanen den 21 juni 2021. Antagandebeslutet har överklagats och ärendet avgörs nu av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Städet, del av kvarteret - Samråd

Syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom kontor, centrumfunktioner och verksamheter i befintliga byggnader där det i dag enbart tillåts industri. Planen möjliggör även att torgytor och gångstråk säkerställs som allmän platsmark. Gatan Västra hamnen delas upp för fordonstrafik och gång- och cykel och i samband med det föreslås ett översvämningsskydd anläggas.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd under tiden 12 april t o m 3 maj. Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 3 maj till: Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING eller
e-post: samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengt-goran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar


Östra hamnen, ändring av detaljplaner - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med att ändra detaljplanerna "253 Östra Hamnområdet" samt "328 Ändring av detaljplan för del av Östra hamnområdet" är att möjliggöra för en mer ändamålsenlig byggrätt på fastigheterna Hyveln 2, Hyveln 1 och Filen 1 genom att upphäva gällande markreservat för järnväg.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta. Länk till annan webbplats.

Planeringsskede

Den 7 juni 2022 antogs planändringen av samhällsbyggnadsnämnden. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samråd och granskning har möjlighet att överklaga planändringen under besvärstiden som varar fram till den 5 juli 2022.

Detaljplaneförslaget var utställt för granskning under tiden 6 maj t o m 20 maj, 2022. De yttranden som kommit in samt kommunens bemötande av dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande (se. Granskningsutlåtande under rubriken Planhandlingar).

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: