Vårt dricksvatten

När vi använder vatten lånar vi från naturen. Vattnet används och återförs i ett evigt kretslopp. Den mängd vatten som finns på jorden är den mängd som alltid kommer att finnas. Vi kan inte tillverka nytt vatten, bara återanvända det som finns.

Vänern – vår största dricksvattenkälla

För oss som bor i Lidköpings kommun är Vänern vår största källa till dricksvatten. Vatten-Avlopp på Lidköpings kommun ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk. Vi arbetar med olika reningstekniker som efterliknar och skyndar på vattnets kretslopp. Det är nödvändigt för att alla i kommunen ska ha tillgång till ett rent friskt vatten men även för att växt- och djurlivet i Vänern ska må bra och vara bestående.

Du kan påverka

Men ansvaret för bra vattenkvalitet ligger inte enbart på kommunen, utan det börjar redan i ditt hem, på din arbetsplats och på gatan. Det du spolar ner i avloppet idag påverkar kvalitén på det vatten som kommer tillbaka i kranen och i vattenglaset. Detta kan du göra för att hjälpa till:

Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.

Lockörns vattenverk

Parameter

Enhet

Råvatten

Råda ås

Dricksvatten
utgående från vattenverket

Gränsvärden
för tjänligt
med anmärkning

Gränsvärden
för otjänligt

pH

-

7,5

7,48

8,0

<7,5 >9,0

10,5

Hårdhet

odH

1,4

8,7

1,8

-

-


Läckö vattenverk

Parameter


Enhet


RåvattenDricksvatten
utgående från vattenverketGränsvärden
för tjänligt
med anmärkning


Gränsvärden
för otjänligtpH-7,57,8<7,5 >9,010,5HårdhetodH1,31,3--Det är väldigt sällan vi behöver införa kokrekommendation, och när det händer meddelar vi det alltid via vår webbsida lidkoping.se och i lokala medier och SMS. Att koka vattnet rekommenderas om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Kokning tar bort mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Så här gör jag om kommunen rekommenderar kokning av dricksvattnet:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara vattnet i en väl rengjord kanna eller behållare i rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.

Använd kokt vatten till att:

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten.
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar.
 • Göra is.
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas.
 • Borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • Tillaga mat som ska kokas, till exempel potatis, ris och pasta.
 • Tvätta händer och ansikte.
 • Duscha (undvik att bada).
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur. Använd torkprogrammet.
 • Diska för hand. Låt disken torka innan den används.
 • Tvätta kläder.
 • Städa och rengöra ytor.
 • Vattna blommor.
 • Spola toaletten.

Undvik att svälja vatten vid duschning. Var speciellt uppmärksam på detta när det gäller små barn. Barn bör inte heller leka i vattenspridare, bassänger eller liknande under perioder med kokningsrekommendation. Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten

Informationsblad om kokning på olika språk

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten har gjort informationsblad på olika språk:

Vattenskyddsområden

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Lidköpings kommun tar vi ytvatten från Kinneviken i Vänern och grundvatten från Råda ås för vår dricksvattenproduktion i Lockörns vattenverk. Vattnet från Lockörn levererar dricksvatten till Lidköpings tätort och angränsande mindre tätorter, vattenföreningar m.fl. Vid Läckö finns ett mindre vattenverk som tar ytvatten från Vänern och som levererar dricksvatten till boende på Kållandsö.

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas och därför inrättas vattenskyddsområden runt våra vattentäkter. I nuläget finns det ett vattenskyddsområde fastställt för Råda ås (2001).

I takt med förutsättningarna ändras, ny kunskap vinns och lagarna revideras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och befintliga att revideras. För Kinneviken pågår arbete, tillsammans med Götene kommun, om att ta fram ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet för Råda ås behöver revideras och arbetet har pågått under några år med ett första samråd redan 2017. När arbetet nu tar ny fart ”startar vi om” med ett nytt samråd.

Vattenskyddsområdet vid Råda ås

Det nuvarande vattenskyddsområdet vid Råda ås fastställdes 2001.

Nu gällande vattenskyddsföreskrifter Pdf, 411.2 kB.

Karta, gällande vattenskyddsområde Pdf, 217.2 kB.

Revidering av vattenskyddsområdet vid Råda ås

Just nu pågår samrådsprocessen inför revideringen av det befintliga vattenskyddsområdet vid Råda ås. Vi vill gärna ha in synpunkter på det tekniska underlaget, det föreslagna vattenskyddsområdet samt de tillhörande skyddsföreskrifterna.

Hur påverkar vattenskyddsområdet den som bor och verkar i området?

Vanliga husägare

För de allra flesta kommer ändringarna av vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet. Det innebär att Du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga påverkan på miljön, t.ex. när Du gödslar eller använder bekämpningsmedel i Din trädgård. Inom vattenskyddsområdet kommer särskilda bestämmelser att gälla om t.ex. hantering av olja, bensin och diesel. Fordonstvätt på gatan föreslås att förbjudas. Det finns också bestämmelser om Du ska installera jord-eller bergvärme eller för andra pålningar eller borrningar i området.

Jord-och skogsbruk samt andra verksamhetsutövare

Exempelvis kommer yrkesmässig användning av växtskyddsmedel även fortsättningsvis vara förbjudet inom vattenskyddsområdet. Lagring och spridning av naturgödsel (stallgödsel) kommer att kräva tillstånd. Nyetablering av miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken föreslås bli förbjudet. Redan etablerade verksamheter berörs inte av detta förbud. Lagring och användning av massor regleras också.

Handlingar

Förslag till skyddsföreskrifter Pdf, 305.4 kB.

Karta, förslag till vattenskyddsområde Pdf, 609.4 kB.

Tekniskt underlag Pdf, 3.1 MB.

Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter lämnas senast 1 september 2021 till Lidköpings kommun, Teknisk Service Vatten-Avlopp, 531 88 Lidköping eller till va-kund@lidkoping.se Skriv gärna Vattenskyddsområde Råda ås i ämnesraden.

Om du har några frågor kontakta

Johan Stenholm tel 0510-77 08 32 eller Gudrun Magnusson tel 0510 -770031
Du kan också maila dina frågor till va-kund@lidkoping.se

Vad händer sedan?

Processen att ta fram eller revidera ett vattenskyddsområde, styrs av miljöbalkens 7 kapitel, är en relativt långdragen process med flera myndigheter inblandade. Samrådet är det första steget och syftar till att få in synpunkter på underlaget från olika myndigheter, markägare, boende i området m.fl. som kan komma att beröras. Synpunkterna beaktas och därefter tas ett förslag till beslut fram beträffande vattenskyddsområdets utbredning och vilka föreskrifter som ska gälla. Beslutsförslaget kommer att kungöras i ortspressen och de som är berörda ges då möjlighet att yttra sig. Därefter kommer Teknisk Servicenämnd, som ansvarat för handläggningen av ärendet så långt att lämna över ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: