Jämförelser och mätningar

För att värdera om ett visst resultat är bra eller dåligt måste man jämföra sig med andra som producerar samma tjänster eller produkter. Lidköpings kommun arbetar med olika uppföljningar och utvärderingar av kommunens verksamhet.

Att känna till och öka kunskapen

De flesta uppföljningar och utvärderingar sker på verksamhetsnivå medan några sker på kommunnivå.

Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster är viktigt för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Det är också viktigt att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med andra kommuner för att kunna förbättra verksamheten.

Lidköping kommer på plats 77 av Sveriges samtliga kommuner när det gäller bästa platsen att bo på och har klättrat några placeringar jämfört med 2019 då kommunen låg på plats 93. Lomma, Täby och Mölndal har de bästa placeringarna.

Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i tio olika huvudkategorier:

Arbetsmarknad och inkomster
Bostäder
Demografisk utveckling
Demokrati och jämställdhet
Kommunal ekonomi
Trygghet
Fritid och kultur
Miljö
Sociala förhållanden och hälsa
Utbildning

Vad är en medborgarundersökning?

Syftet med en medborgarundersökning är att undersöka medborgarnas attityder till sin hemkommun och hitta förbättringsområden utifrån vad medborgarna tycker. Detta görs inom tre områden:

 • Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på.
 • Attityder till kommunens olika verksamheter.
 • Möjligheterna till inflytande.

Mätningen syftar även till att identifiera attitydförändringar bland medborgarna gentemot föregående mätningar.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2015 genomfört medborgarundersökningarna. Innan dess genomfördes de av CMA Research AB.

Resultatet 2019 visar att

 • Nöjdhetsgraden i Lidköping överlag är bättre jämfört med snittet för andra kommuner.
 • 63 procent av medborgarna i Lidköpings kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.
 • Resultatet i Lidköping är överlag lite sämre jämfört med resultatet från undersökningen 2017 men bättre jämfört med undersökningen 2015.
 • Områdena Bostäder och Grundskola får bättre resultat jämfört med 2017.

Tre områden betygsätts

1200 medborgare i åldern 18-84 valdes ut statistiskt för att ge sin syn på följande tre områden:

 • Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-Region-Index (NRI)
 • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
 • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Tre tabeller

1) Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-region-index, NRI

Hur ser medborgarna på Lidköpings kommun som en plats att bo och leva på? Nöjd-region-index, NRI


Lidköpings kommun

Samtliga deltagande kommuner


Betygsindex

Betygsindex

NRI

69

59

Rekommendation

76

62

Kommersiellt utbud

74

61

Fritidsmöjligheter

70

59

Arbetsmöjligheter

61

56

Kommunikationer

61

59

Trygghet

60

57

Bostäder

59

53

Utbildningsmöjligheter

58

59

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det främst är Kommunikationer samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. NRI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 59.

2) Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-medborgar-index, NMI

2) Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? Nöjd-medborgar-index, NMI


Lidköpings kommun

Samtliga deltagande
kommuner


Betygsindex

Betygsindex

NMI

63

53

Bemötande och tillgänglighet

61

55

Vatten och avlopp

83

76

Räddningstjänsten

78

77

Gymnasieskolan

74

56

Renhållning och sophämtning

74

65

Kultur

71

61

Förskolan

69

64

Idrotts- och motionsanläggningar

69

60

Gång- och cykelvägar

67

54

Gator och vägar

64

53

Grundskolan

63

57

Äldreomsorgen

62

49

Miljöarbete

61

54

Stöd för utsatta personer

56

47

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst Grundskolan, Gator och vägar, Stöd för utsatta personer, Gång- och cykelvägar samt Äldreomsorgen som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. NMI för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet > 63.

3) Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-inflytande-index, NII

3) Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? Nöjd-inflytande-index, NII

Lidköpings kommun

Samtliga deltagande
kommuner


Betygsindex

Betygsindex

NII

47

39

Information

54

53

Kontakt

64

48

Förtroende

53

43

Påverkan

47

38

Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att medborgarna i Lidköpings kommun ska bli nöjdare? Det är främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget i denna kategori.

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. NII för Lidköpings kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet.

Ta del av hela sammanställningen här på SCB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Fakta om undersökningen

Syftet med Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är att kommunen ska få ett mått på medborgarnas nöjdhet inom en rad områden. SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den ska ses som ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun.

En rad frågor besvaras på en tiogradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. Resultatet redovisas som betygsindex från 0 till 100. Under 40 klassas som ”Inte godkänt”. Gränsen för ”Nöjd” går vid 55 och 75 och högre tolkas som ”Mycket nöjd”.

I år deltog 135 av Sveriges 290 kommuner. I Lidköping besvarade 46% enkäten. Medel för svarsfrekvensen nationellt var 41%.

Undersökningen genomfördes under hösten 2019.

Ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och kostnadsutveckling i jämförelse med andra kommuner. Dessa mått ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som, inte minst för ledande förtroendevalda, kan utgöra grund för den egna styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Förvaltningarna har själva valt ut vilka mått som man anser vara särskilt intressant att följa och finns redovisade genom nedanstående länkar till databasen KOLADA. Denna databas drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Befolkningsutveckling Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats.

Kultur och fritid Länk till annan webbplats.

Utbildning Länk till annan webbplats. (Gymnasieskola och vuxenutbildning)

Barn och skola Länk till annan webbplats. (Förskola och grundskola)

Social- och arbetsmarknad Länk till annan webbplats. (Individ- och familjeomsorg)

Äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Räddningstjänst Länk till annan webbplats.

Teknisk service Länk till annan webbplats. (Bredband, elnät, renhållningen)

Effektivitet Länk till annan webbplats.

Finansiella nyckeltal Länk till annan webbplats.

Finansiella nyckeltal Länk till annan webbplats.

Personal Länk till annan webbplats.

Definitioner

Vad är skillnaden på vägt och ovägt medelvärde? Och vad är Riket?

Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom att alla kommuners värde summeras och dividerar med 290. Om någon eller några kommuner saknar data för det aktuella nyckeltalet så divideras värdet med det antal som har värden. Ex: Ett ovägt medelvärde för alla kommuner avseende Meritvärde i åk 9 kommer att beskriva värdet för en genomsnittlig kommun.

Ett vägt medelvärde beräknas annorlunda. Då väger varje kommun olika tungt beroende på att man har olika många invånare, brukare, patienter osv. Om det finns uppgifter för samtliga kommuner så kommer ett vägt medelvärde ”Alla kommuner” att vara samma sak som ett riksmedelvärde. Ett vägt medelvärde kan även beräknas för exempelvis en grupp kommuner eller kommunerna i ett län. Har alla kommuner värden kommer ett vägt medelvärde för alla kommuner att sammanfalla med riksmedelvärdet.

Riket är det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare (brukare/patient/elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. Ex: Uppgiften om Riket för Meritvärde i åk 9 beskriver resultatet för en genomsnittlig elev i Sverige

Vad är det för skillnad på begreppen hemkommun och lägeskommun som används för nyckeltalen om skolan?

Hemkommun - Här ingår elever som var folkbokförda i kommunen, oavsett var de undervisades.

Lägeskommun - Här ingår elever i skolor belägna i kommunen, oavsett om det är kommunal eller fristående skola.

Vilka ingår i ”Liknande kommuner, övergripande Lidköping, 2019”?

Jämförelsegruppen ”Liknande kommuner, övergripande Lidköping, 2019” är framtagen av Rådet för kommunala analyser och är främst avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen strukturkostnad 60 procent, befolkning procent och skattekraft 20 procent. I den utvalda gruppen ingår följande kommuner: Ystad, Värnamo, Oskarshamn, Ljungby, Karlshamn, Orust och Alingsås.

Vad innebär Liknande kommun *verksamhetsområde*?

Det är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar kommunen. Liknande kommuner som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel gymnasieskolan, grundskola och äldreomsorg.

Insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Lidköpings kommun deltar i undersökningen ”Insikt”. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKL:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKL:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

GDPR-relaterad information gällande ”Insikt” Länk till annan webbplats.

Lidköpings kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006.

Sammanfattning av resultatet

 • Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden.
 • Det är relativt stabila värden jämfört med tidigare år.
 • Väntetiderna till ett äldreboende är kortare i Lidköpings kommun jämfört med många andra kommuner.
 • De som bor på ett äldreboende eller har hemtjänst är nöjdare jämfört med många andra kommuner.
 • Handläggningstid för bygglov är kortare i Lidköpings kommun jämfört med många andra kommuner.
 • Allt mer hushållsavfall samlas in varje år men det är fortfarande sämre än medelvärdet för andra kommuner.

Resultatet

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö.

För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat utifrån nedanstående färgsättning.

Grönt= Bland de 25 % bästa kommunerna
Gul= Bland de mittersta (50 %) kommunerna
Röd= Bland de 25 % sämsta kommunerna

Här kan du ta del av resultatet för Lidköpings kommun Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om Kommunens Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

Läs mer på kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: