Taxor

Avgifter tas ut för tillsyn, tillståndsprövning, brandskyddskontroll och sotning. Detta sker med stöd av lag om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Aktuella taxor är beslutade av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

A‌ktuell taxa för tillsyn

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

1681 kr

Timavgift handläggning tillsyn

840 kr/h

Timavgift handläggning efterkontroll

840 kr/h

Särskild administrativ avgift

385 kr

Särskilda bestämmelser

 1. I de fall inbokad tillsyn eller efterkontroll inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt eller om nödvändiga ombud uteblivit uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift.
 2. I de fall tillsyn av brandskyddet och tillsyn av brandfarliga & explosiva varor samordnas och sker vid ett och samma tillfälle uttas endast en fast grundavgift. Fast grundavgift uttas inte vid efterkontroll.
 3. För provtagning och undersökning av prov i samband med tillsyn av brandfarliga & explosiva varor uttas tilläggsersättning motsvarande undersökningskostnaden.

Aktuell taxa för tillståndsprövning

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

2521 kr

Timavgift handläggning

840/h

Särskild bestämmelse

 • Om tillståndsbevis finns och en ansökan endast omfattar godkännande av föreståndare för explosiv vara uttas endast timavgift handläggning. Fast grundavgift uttas inte.

Ordinarie brandskyddskontroll i småhus med tillhörande byggnader

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

385 kr

Kontroll av första eldstad med tillhörande rökkanal

561 kr

Kontroll av varje tillkommande eldstad

280 kr

Kontroll av varje tillkommande eldstad med rökkanal i annan skorsten

385 kr

Timavgift efterkontroll

840 kr/h

Särskild administrativ avgift

385 kr

Brandskyddskontroll i samband med ibruktagande av obrukad eldstad

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

840 kr

Timavgift

840 kr/h

Timavgift efterkontroll

840 kr/h

Särskild administrativ avgift

385 kr

B‌randskyddskontroll i övriga byggnader eller anläggningar

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

385 kr

Timavgift

840 kr/h

Timavgift efterkontroll

840 kr/h

Särskild administrativ avgift

385 kr

Särskilda bestämmelser

 1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
 2. För utökad kontroll såsom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning, läckagemätning eller dylikt uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
 3. I de fall aviserad brandskyddskontroll i småhus inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 4. I de fall aviserad brandskyddskontroll i övriga byggnader eller anläggningar inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 5. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den brandskyddskontrollpliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan avisering om brandskyddskontroll skickats ut.

I avgifterna ingår användandet av konventionell teknisk utrustning samt användning av sotsug för omhändertagande av sot runt eldstaden som genererats vid rengöringsarbetet.

Sotning i småhus med tillhörande byggnader

Typ av avgift

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Fast grundavgift

119 kr

148 kr

Sotning av första eldstad med tillhörande rökkanal

285 kr

356 kr

Sotning av varje tillkommande eldstad

204 kr

255 kr

Särskild administrativ avgift

178 kr

223 kr

Sotning i övriga byggnader eller anläggningar

Typ av avgift

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Fast kostnad servicebil

168 kr

210 kr

Timavgift

477 kr/h

597 kr/h

Särskild administrativ avgift

178 kr

223 kr

Särskilda bestämmelser

 1. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
 2. För användande av speciell teknisk utrustning, kemikalier och annan förbrukningsmateriel uttas tilläggsersättning motsvarande kostnaden för det som använts eller förbrukats.
 3. Om det vid utförandet av sotning föreligger omständigheter eller sådana avvikelser som medför att tidsåtgången för arbetet avsevärt förlängs uttas tilläggsersättning enligt timavgift motsvarande den förlängda tidsåtgången.
 4. Sotning som aviserats till objekt som ansökt om egensotning genomförs som planerat om medgivandet för egensotning är utfärdat efter det att aviseringen skickats ut.
 5. I de fall aviserad sotning i småhus inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 6. I de fall aviserad sotning i övriga byggnader eller anläggningar inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillängligt uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift och timavgift för väntetid. Detsamma gäller om avbokning skett så sent att det inte funnits rimlig möjlighet för omplanering av besöket.
 7. Ersättning motsvarande särskild administrativ avgift uttas om en fastighet ersatt den sotningspliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan aviseringen skickats ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: