Lidköping växer - Stadsplanering och utveckling


Bostadsplanering och strategi

Vårt bostadsförsörjningsprogram går ut på att lyfta viktiga faktorer och utvecklingsområden för att hålla rätt takt i bostadsbyggandet.

Digital karta över aktuella byggnationer

En digital karta med kommunens aktuella byggnationer markerade.

Framtidens Framnäs

Framnäsområdet kommer att genomgå en omvandling. Området ska bli än mer attraktivt och utvecklingen ska säkerställa närheten till Vänern och alla dess goda värden.

Samhällsbyggnad och detaljplaner

Detaljplaner visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen.

Stadsutvecklingsplanen

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050.

Så här utvecklar vi stadskärnan

Vi arbetar med en rad olika förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg.

Upphävande av Ågårdens dikningsföretag av år 1931 (1933) och 1951

Ett dikningsföretag är en sammanslutning av fastigheter som gemensamt genomför avvattning (dikning) av mark, framförallt jordbruksmark, för att förbättra dess produktionsförmåga.

Är du exploatör?

Ledig verksamhetsmark, markanvisningar, strategisk byggdialog med mera som rör dig som är exploatör.

Översiktsplan

I översiktsplanen beskrivs vår framtida livsmiljö. I beslut om översiktsplanen behandlas frågor som kan påverka vår livsmiljö under generationer. Planprocessen ger stora möjligheter till medborgarinflytande.